ט"ז סיון תשפ"ד

תנאי השימוש באתר לדעת.נט ולה-דעת.נט, הכתובים מטה, הינם תנאי בסיסי המוסכם על ידי לגלישתי באתר לדעת.נט.

הנכתב כאן אודות אתרי לדעת.נט ולה-דעת.נט (להלן האתר), מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים לנשים באותה מידה.

תנאי השימוש כוללים גם תכנים ושירותים היוצאים והמופעלים כתוצאה מהאתר, ובעצם השימוש בהם אני מאשר ומביע הסכמתי.

גלישתי באתר, הינה על אחריותי הבלעדית והמלאה. האתר, ההנהלה או מי מטעמם, לרבות נותני שירות תוכן, ולרבות צד שלישי, אינם אחראים לכל החלטה שתתקבל כתוצאה מפרסום כלשהו באתר.

מפעילי האתר אינם מחוייבים למתן שירות. הפרעה, הפסקה או כל החלטה מכוונות ושאינה מכוונת להפסיק את פעילות האתר לפרק זמן ארוך ולפרק זמן קצר, אינה מחוייבת ע"י מפעילי האתר, ולגולש לא תיהיה כל טענה נגד המפעילים, ההנהלה, האתר או מי מטעמם.

כל גולש ברשת האינטרנט, רשאי לגלוש אל האתר וליהנות מתכניו באופן פרטי, מבלי לעשות כל שימוש מסחרי או ציבורי. אין להעתיק להפיץ, לשכפל, לסרוק או לקחת תכנים או כל דבר מהאתר בכל דרך ובכל צורה, מבלי לקבל אישור מפורש בכתב מאת מנכ"ל האתר. במקרה של קבלת אישור, האישור מותנה לדבר הספציפי שהתבקש, ומובהר כי אין לשנות כל דבר מהמתפרסם.

בכל מקרה, הנהלת האתר או מי מטעמה, לא יישאו באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מפרסום או הפצה של תכנים מהאתר, העושה כן, הינו אחראי בלעדי והנזק יישא עליו בלבד, ובנוסף מתחייב לפצות ולשפות את האתר.

באתר מתפרסמים תכנים שונים של הגולשים. פרסום התוכן הוא על אחריותו הבלעדית של שולח התוכן ובשום מקרה לא תיהיה האחריות על האתר או מי ממנהליו, שהינם מארחים בלבד. בגלישתי אני מתחייב כי לא אכניס כל תכנים פוגעניים

להנהלת האתר או מי מטעמם שמורה הזכות הבסיסית לעבור על תכנים הנשלחים ע"י הגולשים. עצם הזכות אינה מעבירה את האחריות על התכנים להנהלת האתר או מי מטעמה, והדבר נועד רק בכדי לנסות ולסנן דברים שאין מקומם באתר. עם זאת הנהלת האתר אינה נושאת בשום אחריות לתכנים הנשלחים ע"י הגולש והמתפרסמים באתר. האחריות הבלעדית חלה על המשתמש או/ו הגולש ששלח, ויובהר כי אין בכל פרסום של תכני הגולשים, בכדי לבטא את עמדת האתר, הנהלת האתר, או מי מטעמם. ובנוסף אין בפרסום בכדי לומר כי הנכתב הינו דבר אמת, מדוייק ו/או חוקי.

בשליחת דבר/תוכן שיש בו זכויות יוצרים, יובהר כי השולח חייב להיות הבעלים של התוכן הנשלח, ובעצם השליחה הוא מאשר לאתר לעשות כל שימוש שיחפוץ, כשהוא בעצם השליחה משחרר מזכויותיו למען האתר ו/או כל גורם צד שלישי, שיוחלט על ידי האתר או מי מטעמו. בכך מתאפשר לקצר, לערוך ולשנות את התוכן הנשלח, על פי ראות עיני האתר או מי מטעמו.

במקרה של שליחת דבר/תוכן שיש בו זכויות יוצרים, ואשר אינם של השולח, על שולח התוכן להיות האחראי כי התוכן שנשלח משוחרר מזכויות יוצרים, וכי כל טענה ותלונה בנושא, תופנה אך ורק לשולח התוכן, כשלא תיהיה כל טענה כנגד האתר או מי ממפעיליו.

בשליחת תוכן באתר, אני מתחייב כי אין בכך הפרה של דיני התורה והחוק הישראלי  ו אין בכך הפרה של זכויות יוצרים ולא פוגע זכויות קניין או סימני מסחר, איני פוגע ברגשות הציבור, המידע הוא מידע אמת ואינו מסולף, אינו נועד להזיק לא באופן מוחשי ולא באופן וירטואלי, אינו בגדר לשון הרע, ו/או שפוגע בשמו של אדם ו/או חברה ו/או תאגיד, אינו נועד להעליב ו/או להפלות, אינו נועד להטעות צרכן ואינו נועד לפרסם דבר מה או למסחר דבר מה, אינו עשוי לפגוע בדרך כלשהי בגולשים באינטרנט או בכלל באנשים בעצם דבר הפרסום. יובהר כי כל שליחה בשמה של חברה, תאגיד, ארגון ו/או כל דבר שהוא מעבר לרכושו של אדם אחד, ייחשב כשליחה מטעם הכלל ובאישור הכלל, והאחריות תיהיה על השולח בלעדית.

אני מתחייב בזאת שלא לשלוח תוכן כלשהו, שעשוי להביא לכדי עבירה פלילית, או תביעה אזרחית. בכל מקרה ובכל מצב, הגולש מתחייב לשפות ולפצות את האתר ומנהליו, על כל תביעה שתיהיה כתוצאה משליחת תוכן על ידו.

ידוע לי בעצם שליחתי ואני מסכים כי לא אהיה זכאי לכל תמורה בכסף או בשווה כסף, עבור תוכן כלשהו שנשלח בכל דרך, בכל מדור ובכל אמצעי שליחה לאתר, לרבות דרך 'האימייל האדום'. כמו כן, הנהלת האתר, אינה מחויבת לפרסם את שמי כמקור החומר.

הנהלת האתר או מי מטעמה, רשאי להעביר, להעתיק, לשכפל, למסור, להפיץ ולעשות כל שימוש לרבות שימוש לצד שלישי, כפי שתמצא לנכון ולכל מדיה שתחפוץ.

בכל הקשור לרישום משתמש באתר. האתר או מי מטעמו, רשאים לעשות כל שימוש במאגר המידע של הגולשים, לרבות בפרטי ההתקשרות עימם. בעצם הרישום כמשתמש באתר, האתר או מי מטעמו רשאי לשלוח דבר פרסום, רשאי להעביר את המידע לגורם צד שלישי שישלח דבר פרסום, ולפרסם כפי החלטתו את פרטי המשתמש אם וכאשר יחפוץ בכך. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להעביר מידע לזיהוי המשתמש, לכל מי שתחפוץ בכך, לרבות מי שטוען כי נפגע ממשתמש כלשהו. על המשתמש להשאיר פרטים נכונים לרבות על דבר זהות מינו, ולבל ישקר או יסלף את הדבר בכדי לאפשר את גלישתו בדפים באתר הפתוחים לבני המין הנשי בלבד.

כל הרשמה שגויה והפרת תנאים, שתביא לפגיעה או למחדל באתר או למי מהנהלת האתר, וכן לצד שלישי תיהיה על אחריותו הבלעדית של המשתמש או/ו הגולש.

בגלישתי אני מתחייב שלא להמריד, לפעול כקבוצה או לאגד גולשים ו/או משתמשים באתר, לכל מטרה שלא תיהיה. על כל פעולה המנוגדת לכלל זה, הגולש ו/או המשתמש, יהיה מחוייב לשפות ולפצות את האתר ו/או מי ממנהליו, גם אם לא הוכח כל נזק.

הנהלת האתר שומרת לעצמה ו/או מי מטעמה את הזכות למחוק, לערוך, לצנזר, לקצר ולבצע כל שינוי כפי שתחליט מכל מידע שהועבר ע"י גולש ו/או משתמש.

בכל פרסום מכל סוג שהוא, בין שהועלה לאתר ע"י גולש ו/או משתמש, בין שהועלה לאתר ע"י הנהלת האתר ו/או מי מטעמה, לא תיהיה כל תלונה כנגד האתר ו/או מי מטעמם, והתלונה לרבות האחריות וכל דבר הנגזר מהפרסום, יהיה על מזמין הפרסום בלבד.

מטרת האתר לפרסם דברים מדויקים. בכל דבר שאינו כן, ניתן לפנות למי מהנהלת האתר, ולבקש את תיקון הפרסום.

הנהלת האתר או מי מטעמה לרבות צד שלישי, רשאים לאסוף נתונים של כתובות דואר אלקטרוני (אימייל), כתובות IP ולמעשה כל דבר שהינו משוייך לגולש באתר. אין ולא תיהיה כל תלונה, לרבות על הפרת פרטיות או הכללה ואסיפה של מאגר מידע. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לרבות צד שלישי, יהיו רשאים לעשות שימוש בנתונים אלו.

בכל מקרה של מחלוקת, סכסוך, תלונה, יהיה בית הדין של רבני חב"ד האחראי הבלעדי לדון בנושא ולהכריע כפי ראות עיניו.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להוסיך ו/או לגרוע ככל שתחפוץ ומתי שתחפוץ, סעיפים בתנאי שימוש אלו, ובכל מקום באתר, זאת מבלי להודיע ו/או לפרסם זאת מראש.

termsofuse